KiszelKati.hu

A 2018. évi költségvetésről

A 2018. február 22-i képviselő-testületi ülésen - hosszas vita után - elfogadásra került Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete.

Az elfogadást sok tervezés, felmérés, értékelés és számítás előzte meg. Természetesen a tervezés során prioritást élvezett az intézmények megszokott magas színvonalú működtetése, a korábbi képviselő-testületi döntések következményeiként vállalt kiadások (pl. pályázati önrészek, gyermekétkeztetés kiadásai stb.), valamint a korábban önként vállalt feladatok folytatása (pl. bölcsőde működtetése, közbiztonsági központ támogatása stb.).
A bizottságok által megtárgyalt és véleményezett költségvetési rendelettervezetet törvényi előírások alapján a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti be a képviselő-testület elé. Az előírások szerint mindezt megelőzi a költségvetési szervek vezetőivel való részletes egyeztetés. 

A fent leírtak eredményeként született meg a költségvetési rendelet, amelyet az intézményi egyeztetéseken kívül is sok vita és még több kérdés megválaszolása előzött meg. Köszönet azon képviselőknek és bizottsági tagoknak, akik aktív közreműködésükkel, javaslataikkal és kérdéseikkel, illetve indokolt módosítási indítványaikkal segítségére voltak a képviselő-testületnek a költségvetés megalkotása során.

Nagykovácsiban idén először volt lehetőség arra, hogy kötetlen beszélgetés formájában (Polgármesteri Teadélutánon) a lakosság is javaslatot tehessen, véleményt mondhasson a költségvetés-tervezés során. Köszönet az együtt gondolkodásért.
A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1 528 249 ezer forint, ami 319 141 ezer forinttal több a tavalyi előirányzatnál. A többlet elsősorban pályázati bevételekből és helyi adóbevétel többletből származik (pl. Kecskeháti telekadó). Azonban az adóbevételek még így is alig érik el a teljes költségvetés 30 %-át. Ezzel szemben az önkormányzat és intézményei 2018. évi személyi kiadásai a járulékokkal együtt meghaladják a teljes költségvetés 40 %-át. Az adóbevételek mellett az önkormányzat a normatív hozzájárulásokból, támogatásokból, pályázati bevételekből és az előző évi pénzmaradványból tervezhet kiadásokat.
Az idei költségvetés fő prioritásai az útépítés, útkarbantartás, útjavítás és járdaépítés. Ezekre a feladatokra 2018-ban a teljes költségvetés közel 20 %-át költi az önkormányzat. Elsősorban a kormányzati forrásból elnyert 150 millió forintos támogatásból, a vis maior pályázatokon elnyert 72,5 millió forintos támogatásokból, valamint önkormányzati forrásból tudjuk fedezni ezeket a kiadásokat. Ennek eredményeképpen teljes egészében megújul a Rákóczi utca burkolata szegélyépítéssel, járdajavítással, csapadékvízelvezetéssel, forgalomtechnikai létesítmények korszerűsítésével, közterületrendezésekkel. A vis maiort pályázatokból – többek között – a Kálvária sétány és az Erdősétány utca egy-egy szakasza is megújulhat. Mindezek mellett folyamatosan történik majd az év során önkormányzati forrásból az aszfaltos utak kátyúzása és a föld- és murvásutak javítása. Emellett számítunk a lakossági útépítési kezdeményezések megvalósulására is, amelynek feltételeit könnyítettük az ide vonatkozó rendelet módosításával.
Az útépítések mellett előnyt élvez még a szintén pályázati forrásból (Belügyminisztériumtól) elnyert felnőtt orvosi rendelő energetikai korszerűsítése, felújítása.
A fenti jelentős összegű beruházások mellett az intézmények (hivatal, óvoda, könyvtár, bölcsőde, településüzemeltetés) működésének biztosítása, a közvilágítás, a szociális ellátások biztosítása, a védőnői hálózat működtetése, a civil szervezetek támogatása képezik a költségvetés alapját.
Az önkormányzat továbbra is kiemelt figyelmet fordít a gyermekek óvodai és bölcsődei körülményeinek szinten tartására és fejlesztésére, lehetőségeihez képest folyamatosan javítja az oktatási-nevelési intézmények épületeinek állapotát.
Összességében elmondható, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a 2018. évben is fenn kívánja tartani működőképességét, emellett folyamatosan biztosítani kívánja a gazdálkodás likviditását, és a működésen felül gondoskodni kíván Nagykovácsi fejlesztéséről. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, egyensúlya biztosított, vagyona a tervezett beruházásokkal nő, hitellel nem terhelt.
Köszönjük, ha fegyelmezett adóbefizetéseikkel segítik a költségvetés kiegyensúlyozottságát és kihágásokkal nem terhelik alaptalan költségekkel az önkormányzatot (pl. illegális szemétlerakás, szándékos rongálás).
Fontos megkeresni azokat a további bevételi forrásokat, amelyek a működés zavartalanságának biztosítása mellett további fejlesztési lehetőségek elindítására adnak lehetőséget. Ilyen bevételi lehetőségek a központi költségvetés által nyújtott, a helyi önkormányzatok által igényelhető támogatások, pályázatok, amelyeket 2018-ban is folyamatosan figyelemmel kísérünk és Nagykovácsi érdekeit szem előtt tartva nyújtjuk be pályázatainkat, támogatási kérelmeinket.

"A terv nem más, mint egy költségvetéssel és határidővel ellátott álom. Valóság akkor lesz belőle, ha kitartóak vagyunk és nekiállunk megvalósítani a tervet." (Tóth András)

Vissza