Adatvédelmi tájékoztató

kiszelkati.hu

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Kiszelné Mohos Katalin             
Hivatali és postacíme: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.
Elérhetősége: mohoskatalin66@gmail.com               

Adatkezelés célja

A kiszelkati.hu weboldalról írt e-mail címeinek kezelésem

Kezelt adatok köre

Név, E-mail cím

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai parlament és tanács 2016/679 számú rendeletének (továbbiakban: GDPR) 9. cikk a) pontja alapján az egyének felhatalmazást adhatnak az Adatkezelőnek arra, hogy

  • személyes adataikat:
  • további kapcsolattartás,
  • véleménykérés,

választási és egyéb tájékoztatás céljából, az adatkezeléshez tett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezelje.

Az érintett jogai

Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben a következő jogok illetik meg:

  • a hozzáféréshez való jog alapján Ön jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni,
  • a helyesbítéshez való jog keretében, amennyiben az Adatkezelő részére átadott adatai változnak, vagy azt tapasztalja hogy az Adatkezelő által kezelt adatok nem pontosak, úgy Ön jogosult annak korrigálását kérni,
  • a törléshez való jog, miszerint Önnek jogában áll személyes adatainak törlését kérni az Adatkezelőtől,
  • az adatkezelés korlátozásához való jog, melynek keretében Ön jogosult az Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását kérni
  • a tiltakozáshoz való jog alapján amennyiben Ön nem ért egyet személyes adatai kezelésével, jogosult az erre vonatkozó tiltakozását részére eljuttatni.

Érintetti jogok gyakorlása

Ön a fenti jogai gyakorlása kapcsán jogosult az Adatkezelőhöz fordulni, és tájékoztatási, vagy
egyéb igényét benyújtani. Ezen jogosultságát kérjük, hogy a
mohoskatalin66@gmail.com címen tegye meg.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb egy hónapon belül válaszol az Ön megkeresésére.
Az Adatkezelő a tájékoztatást az Ön által kért formában teszi meg, az eljárás díjmentes.
Amennyiben az érintett kérelme túlzó – így például ismétlődő jellege miatt –, az adatkezelő, a kért tájékoztatás nyújtásával járó adminisztratív költségekre figyelemmel észszerű díjat
számolhat fel.

Az adatok bizalmas kezelése

A közölt személyes adatokat az Adatkezelő nyilvánosságra nem hozza, külföldre és harmadik
félnek nem továbbítja.

Kifogás és jogorvoslati jog

Az érintett a jogainak érvényesítésével, megsértésével az Adatkezelőhöz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hivatal levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.