KiszelKati.hu

Válaszlevél újabb kérdésekre

Tisztelt Civilek Nagykovácsiért Egyesület!

Újabb levelükben szereplő újabb kérdéseiket a könnyebb érthetőség érdekében válaszaim elé írom.
„Mit jelent az, hogyan értelmezzük, hogy a petíciót aláírók véleményét és tiltakozását komolyan veszi, tiszteli és messzemenően figyelembe veszi, ha a petícióra semmiféle az eddigiekhez képest új reakciót, valódi választ nem adott?”
Kérem Önöket, hogy értelmezzék egyértelműen és szó szerint: számomra valóban fontos, hogy mit gondol a nagykovácsiak 10 százaléka. Felelősséggel azonban nem a településünkön élők 10, hanem 100 százalékának tartozom, s tartoztam eddig is. E felelősséget ismerve és vállalva tárgyaltam Nagykovácsi nevében a Vörösvár Invest Kft.-vel, annak érdekében, hogy a tervezett beruházás minél jobban illeszkedjen településünk arculatába, s minél több előnnyel járjon minden itt élő számára. Ezt a munkát ezután is folytatom, petíciójuk pedig megerősített abban, hogy a jó megoldás kialakításának útján feltétlenül szükség van széles körű párbeszédre.
„Mi az az új, plusz információ, mely a hivatalba lépése után jutott tudomására, és azóta folyamatosan kommunikált álláspont-változtatásra késztette?”
A Vörösvár Invest Kft. és Nagykovácsi Önkormányzata között kötött szerződést természetesen csak hivatalba lépésemet követően ismerhettem meg. Ez azonban nem késztetett addigi álláspontom megváltoztatására, mert – ellentétben néhány sajnálatos híreszteléssel –, a választási kampányomban azt ígértem, polgármesterré választásom esetén megvizsgálom a Vörösvár Invest Kft. tervezett beruházásának ügyét, s legjobb tudásom szerint megpróbálom kihozni ebből a projektből a nagykovácsiak számára leghasznosabb, legtöbb előnnyel járó megoldást. Azóta folyamatosan és most is a kampányban tett ígértemnek megfelelően járok el.
„Hogyan lett a 1303 aláírásból 878? Milyen alapon válogattak?”
Csak a nagykovácsi állandó lakcímmel rendelkező, a petíciót egyszer aláírók aláírását fogadtuk el érvényesnek. Nem ismerhetünk mindenkit személyesen, így a nagykovácsiak beazonosítására csak ez a módszer alkalmas.
„Hogyan számol el a lelkiismeretével ebben a helyzetben, ahol a Vörösvár Invest Kft. felé józanságról és tisztességről beszél, miközben az Önt megválasztók véleményét folyamatosan semmibe veszi és lesöpri? Hol van a józanság és a tisztesség a lakosság felé?”
Józan és tisztességes módon fordulok a nagykovácsi emberek, köztük Önök felé pontosan úgy, ahogyan józan és tisztességes módon és módszerekkel törekszem a helyzet mindenki számára legjobb megoldására.
„Miért nem válaszolt levelünk legutóbbi felvetésére, miszerint az Önkormányzat írjon ki saját hatáskörében népszavazást? Ha nem írnak ki, miért nem? Ha tervezik, mikorra?”
Miként azt az Önök petíciójában szereplő kérdésekre adott válaszaimban részletesen kifejtettem: Nagykovácsi számára a Vörösvár Invest Kft.-vel kötött szerződés felrúgása teljesíthetetlen anyagi terhet, így vállalhatatlan kockázatot jelent.  
Önök is tudják, hogy tavaly a beruházással kapcsolatban elindult népszavazási kezdeményezés hitelesítését a Budapest Környéki Törvényszék elutasította, pontosan azért, mert a népszavazásban feltenni kívánt kérdés érinti az önkormányzat költségvetését, idézem:
„A Helyi Választási Bizottság az 1997. évi LXXVIII tv. (Étv) 30§ (1)-(3) bekezdését és a (6) bekezdését hivatkozva kifejti, hogy a kereskedelmi célú építmény HÉSZ (Helyi Építési Szabályzás) szerint fennálló jogának megszüntetése egyértelműen a VK-1 jelű övezetben telektulajdonnal rendelkezők jelenleg meglévő jogainak korlátozását jelentené. Az Étv. 30.§-ának rendelkezése arra az esetre vonatkozóan, ha az ingatlan rendeltetését, használati módját a helyi építési szabályzat másként állapítja meg és abból a tulajdonosnak kára származik, kártalanítást ír elő és annak mértékét is pontosan meghatározza: az ingatlannak a korábbi rendeltetése alapján megállapítható régi és az új szabályozás eredményeként megállapítható új forgalmi értéke közötti különbözet. A jogszabály az időtartamot (7 év) is meghatározza, amely időtartamon belüli változtatás esetén jár a kártalanítás és mivel az adott HÉSZ 2009. szeptember 1-jén lépett hatályba, a hét év 2016. szeptember 1-jén jár le. A kártalanítás összegét, amennyiben nem kerül meghatározásra az, akinek az érdekében a korlátozás történt, az önkormányzatnak kell megfizetnie. Ebből következően a beadványozó által benyújtott kérdés ugyan közvetlenül nem az önkormányzat költségvetésének módosítására vonatkozik, de érinti jövőbeni költségvetését.”
„A gyerekek egészsége, fejlődése nem fontos? 28 ember munkakörülményei, a magánvállalkozó üzleti érdekei felülírják a gyerekeink egészségével kapcsolatos aggodalmakat?”
Akkor is a gyerekek érdeke, egészsége és fejlődése lenne számomra a legfontosabb, ha nem lettem volna óvodapedagógus és óvodavezető éppen Nagykovácsiban a polgármesterré választásomat megelőzően, így azonban hivatásomból eredő plusz felelősséget érzek irántuk. Pontosan ezért a beruházót tavaly óta a projekt kisebbítése, károsanyag és zajkibocsátásának minimalizálása irányába terelem a megbeszélések során, eredményesen. Úgy gondolom, hogy a beruházás környezetvédelmi szakhatósági engedélyeztetésre benyújtott dokumentációi minden ezirányú aggodalmat megválaszolnak majd, de amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát és az engedélyek elbírálását követően marad bennünk kétség, úgy még mindig lesznek lehetőségeink – akár független környezetvédelmi szakértő bevonásával – arra, hogy a terveket felülbíráljuk.

Nagykovácsi, 2016. május 19.

Üdvözlettel,

 

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

„Amiként kezdtem, végig az maradtam.
Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom.”

(Pilinszky János)

Vissza